Porozumienie Organizatorów Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą podpisane

To moment historyczny. 12 października 2022 w Sali Opackiej pocysterskiego klasztoru w Lądzie spotkali się Organizatorzy Festiwalu, którzy podpisali porozumienie dotyczące współpracy przy tworzeniu naszego kulturalno-historycznego wydarzenia.
Organizatorami Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie są:
Powiat Słupecki – reprezentowany przez starostę Jacka Bartkowiaka i wicestarostę Czesława Dykszaka
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – reprezentowane przez dyrektor prof. dr hab. Marzenę Szmyt
Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie – reprezentowane przez rektora ks. Sławomira Łubiana
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – reprezentowany przez dyrektora Rafała Śniegockiego
Gmina Lądek – reprezentowana przez wójta Artura Miętkiewicza

Podpisana właśnie umowa partnerska precyzuje wkład poszczególnych partnerów porozumienia w organizację Festiwalu. To kilkustronicowy dokument zawierający obowiązki, zadania, podział odpowiedzialności, a przede wszystkim – bezterminową chęć współpracy przy tworzeniu i rozwijaniu Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą.

Preambuła umowy partnerskiej brzmi:
Strony niniejszej Umowy Partnerskiej zgodnie postanawiają, że tworzą Partnerstwo, którego celem jest wspólne przygotowanie i realizacja corocznego Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą i ponoszą odpowiedzialność za realizację projektu, zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie Nad Wartą odbywać się będzie rokrocznie w pierwszy weekend czerwca w dwóch lokalizacjach – Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie z przyległymi terenami i pocysterski klasztor w Lądzie z przyległymi terenami. Wszyscy partnerzy porozumienia w publikacjach i oficjalnych wystąpieniach będą określani mianem równorzędnych Organizatorów, bez wyszczególniania podziału obowiązków. Niniejsza umowa ma na celu formalne uregulowanie zadań, obowiązków i odpowiedzialności względem partnerów i uczestników wydarzenia.


Pozostała część umowy jest bardzo szczegółowa, niemniej jednak skupia się wokół stworzenia wydarzenia, które będzie atrakcyjne, bezpieczne i uporządkowane. Organizatorzy już teraz zajmują się tworzeniem programu przyszłorocznego Festiwalu. Więcej informacji – wkrótce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *