Regulamin Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie

Regulamin Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie
Władza, kraj, ludzie
1-2 czerwca 2019 r.

Część rekonstrukcyjna: obóz, turnieje, bitwy.

I. Zasady ogólne.

1. Organizatorzy Imprezy zapewniają uczestnikom części rekonstrukcyjnej: dostęp do wody, toalet i pryszniców.
2. Organizatorzy zobowiązani są także do zapewnienia odpowiedniego sprzętu do zabezpieczenia pola bitwy i turniejów, takich jak paliki, linki inne elementy systemu zabezpieczeń miejsca akcji oraz pomocy odpowiednich służb porządkowych i medycznych.
3. W gestii Organizatorów jest także zapewnienie nagród dla zwycięzców oficjalnych konkurencji ujętych w programie.
4. Nie wywiązanie się współorganizatorów z powziętych ustaleń może spowodować nie zrealizowanie ustalonego punktu imprezy ujętego w Programie.

II. Zasady dla uczestników części rekonstrukcyjnej Festiwalu

1. Wszystkich uczestników obowiązują ustalone przez Organizatorów i wodzów zasady Festiwalu i Regulaminu.

a. Wszelkie sprzęty, akcesoria obozowe, taktyczne i użytkowe o innym charakterze niż stylizowany lub replika, winny być skutecznie ukryte przed publicznym widokiem.
b. Uczestników obowiązuje: porządek w obrębie swojego obozu i stroje historyczne.
c. Wszystkie rażące przejawy niesubordynacji uczestników, agresji itp. antyspołecznych zachowań godzących w przebieg, bezpieczeństwo i wizerunek Imprezy skutkować będą wydaleniem osoby, lub grupy z Festiwalu. Za porządek odpowiadają kolejno: wodzowie drużyn, sędziowie proszeni o rozstrzygnięcie kwestii a ostatecznie Wiec.

2. Wiec wodzów i reprezentantów drużyn uczestniczących w Festiwalu zbiera się każdego dnia Imprezy, w celu omówienia najważniejszych kwestii, regulaminowych, organizacyjnych i programowych. Ponad to, Wiec zwołują Organizatorzy, bądź sędziowie w trybie pilnym.

a. Na wiecu dokonuje się ustaleń i omówienia planów, szczegółów i zasad dotyczących przebiegu Imprezy, turniejów i bitwy. Wiec rozpatruje i rozstrzyga wszelkie kwestie nie objęte Regulaminem. We wszystkich głosowaniach obowiązuje system większościowy.
b. Głos Wiecu jest decydujący.

3. Sędziowie.

a. Sędziowie powoływani są na Wiecu na czas trwania Imprezy. Biorą udział w bitwach i turniejach, nadzorują przebieg, porządek i wszelkie kwestie związane z orzekaniem w przebiegu bitwy i turniejów.
b. Kandydaci na sędziów delegowani są przez drużyny i zatwierdzani na Wiecu przez ogół wodzów. O wyborze sędziego decyduje doświadczenie kandydata.
c. Sędziów powołuje się w liczbie 6, w tym jednego sędziego głównego, spośród wybranych.
d. Sędzia główny ma decydujący głos w rozstrzyganiu spraw. Odpowiada za organizację pracy sędziów podczas turniejów, jest łącznikiem pomiędzy Wiecem, organizatorami a innymi sędziami.

4. Udział w turniejach i bitwach:

– Do uczestnictwa w konkurencjach turniejowo-bitewnych Festiwalu mogą przystąpić:

a. Osoby pełnoletnie, świadome odpowiedzialności i ryzyka i konsekwencji jakie niesie udział w walkach.
b. Osoby niepełnoletnie, mające ukończone 16 lat, za potwierdzoną pisemnie zgodą rodziców/ opiekunów prawnych.
c. Górna granica wieku nie obowiązuje.
d. Udział w turniejach i bitwach jest dobrowolny, po zapoznaniu się z Regulaminem i pod warunkiem przestrzegania zawartych w nim zasad.
e. Uczestników obowiązuje strój bojowy, poprawny historycznie: hełm, pancerz i broń oraz tarcza, spodnie z jednego rejonu oraz obuwie.

4. Strój bojowy.

a. Tarcza bez widocznego materiału konstrukcyjnego/ obita / oklejona płótnem / nitowana bez śrub.
b. Karwasze i inny sprzęt BHP – w miarę możliwości schowany pod tunikami, koszulami i spodniami. Możliwe małe uchybienia z racji poprawności i historyczności strojów (wąskie rękawy). O kwalifikacji decydują sędziowie.
c. Szable – tylko i wyłącznie do pasującego ubioru i reszty uzbrojenia. Koczownik, Rusin lub inne udokumentowane historycznie rekonstrukcje.
d. Broń drzewcowa:
– Włócznie: dopuszcza się włócznie, o tępych krawędziach, zakończone kulką lub spłaszczonym szczytem. Maksymalna długość włóczni to 2.5 m.
– Topór dwuręczny nie może posiadać żadnych ostro zakończonych krawędzi. W przypadku broni uznanej przez sędziów lub organizatorów za niebezpieczną lub niehistoryczną, mają prawo usunąć z dalszego użytkowania.
– Żeleźce topora nie mogą być osadzone w sposób zagrażający innym uczestnikom walki, a w szczególności brodą do góry lub zbyt luźno.
– Zabrania się pchnięć inną bronią niż włócznia. W przypadku łamania tego punktu Regulaminu nastąpi wykluczenie z udziału w bitwach i turniejach.
– Zabrania się pchnięć włócznią powyżej linii pach.
– W trakcie wszystkich konkurencji turniejowych i bitwy, u walczących bronią drzewcową tarcze mogą znajdować się wyłącznie na plecach. W takich przypadkach tarcza nie może zasłaniać przodu i boku sylwetki walczącego zawodnika. Dopuszcza się noszenie broni krótkiej bocznej – np. buława, nóż bojowy, czekanik itp. Broń boczna musi spełniać wymagania tj. tępa krawędź, solidne obsadzenie.
e. Pancerz: Pancerz bitewny uczestników powinien składać się minimalnie: kaftana lub tuniki bojowej skórzanej lub tekstylnej. Dopuszcza się również pancerz metalowy w postaci lameli lub kolczugi nitowanej.

III. Turnieje:

– Podczas Festiwalu przewiduje się rozegranie dwóch turniejów. Turniej indywidualny 1/1 i Turniej 5vs5. Nagrody dla zwycięzców zapewniają Organizatorzy Festiwalu.

1. Turniej indywidualny 1/1

– Do Turnieju indywidualnego uczestnicy zgłaszają się sami, w ustalonym punkcie, po zapoznaniu się z Regulaminem i spełnieniu jego warunków.
– W przypadku odstępstw od w/w uczestnik, może zostać wykluczony przez sędziów z udziału w turnieju.
– Zmiana rodzaju broni w Turnieju 1/1 jest dozwolona tylko przed wylosowaniem przeciwnika, lub jeśli broń ulegnie zniszczeniu podczas starcia na tego samego typu – za zgodą przeciwnika.
– Do Turnieju indywidualnego dopuszcza się:

a. Sędziowie 3: 2 + sędzia główny.
b. Włócznia: tak. Długość do 2.5m, (zabrania się pchnięć powyżej linii pach).
c. Topór dwuręczny – do brody wojownika.
d. Tarcza: deskowa tarcza okrągła lub migdał do 95 cm., pasująca do reszty uzbrojenia, lub sklejkowa oklejona z każdej strony.
e. Pancerz: Przeszywka / kaftan bojowy – minimum.
f. Karwasze: muszą być ukryte pod strojem.
g. Ochraniacze na golenie obowiązkowe, schowane pod spodniami.

2. Turniej „Piątek” 5vs5.

– Do Turnieju „Piątek” zgłaszają się 5-osobowe grupy wojów, z jednej lub kilku łączonych grup, w ustalonym punkcie, po zapoznaniu się z Regulaminem.

a. Sędziowie 6: 5 + sędzia główny.
b. Włócznia: dopuszczalna długość do 2.5 m.
c. Topór dwuręczny: maksymalna długość 180 cm.
d. Tarcze: drewniane i sklejkowe (tylko z okrytym materiałem konstrukcyjnym).
e. Pancerz: Pancerz zawodników dopuszczonych do turnieju wojów 5vs5 powinna składać się minimum z kaftana lub tuniki bojowej skórzanej lub tekstylnej, z ukrytymi ochraniaczami przedramion, W turnieju (5) dopuszcza się również pancerz metalowy w postaci lameli lub kolczugi nitowanej. Niedopuszczalny jest udział w ubraniu codziennym.
f. Karwasze: Ukryte pod strojem.

3. Bitwa

W programie Festiwalu przewidziane są dwie bitwy – po jednej każdego dnia.

a. Za gotowość przystąpienia drużyny bitwy odpowiadają wodzowie drużyn, a w przypadku wojów indywidualnych zgoda sędziów.
b. Włócznia:dopuszczalna długość do 2.5 m
c. Topór dwuręczny: maksymalna długość 180 cm.
d. Tarcze: drewniane i sklejkowe (tylko z okrytym materiałem konstrukcyjnym).
e. Pancerz: Pancerz zawodników uczestniczących w bitwie powinien składać się minimalnie z kaftana lub tuniki bojowej skórzanej lub tekstylnej. Dopuszcza się również pancerz metalowy w postaci lameli lub kolczugi nitowanej, kolczuga stykowa tylko warunkowo w 2019r.
f. Karwasze: W miarę możliwości ukryte pod strojem.
IV. Zabrania się:
a. Obszarpanych, uszkodzonych tarcz ze sklejki.
b. Noszenia na zewnątrz, karwaszy bizantyjskich.
c. Kolczug stykowych – w roku 2019r., warunkowo – dopuszcza się tylko do bitwy.
d. Podartych i zaniedbanych strojów niespójnych historycznie, zardzewiałych mieczy, hełmów, kolczug, podartych rzeczy i butów. Chyba, że do uszkodzenia dojdzie podczas turnieju czy walki.
e. Zabrania się wychodzić do bitwy i turniejów boso i w ubraniu codziennym.
f. Zabrania się udziału w turniejach i bitwach osobom w stanie nietrzeźwym.

Nad Regulaminem współpracowali przedstawiciele drużyn:

Wojowie Siemomysła, Zgromadzenie Wojów i Rycerzy Grodu Tura, Chmurnicy Wojowie Grodu Łekno, Najemnicy Gromu, Drużyna Kupiecko- Najemna Almogavar, Ulf Ragnarsson Hird, Lelum Polelum, Stowarzyszenie Kolovrat, Grupa Historyczna Wielewit, Ainar Ainarson Hird, Drużyna Warcianie z Lądu, Bractwo Wojowników Kruki, Stowarzyszenie Miłośników Kultury Średniowiecznej – Wici, Drużyna Książęca Grodu Grzybowskiego, Stowarzyszenie Historyczne Grodu Radzim, Drużyna Smoki Sigurda, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Volvard.

Zredagowała: Joanna Kudłaszyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *