Misje, kościoły i klasztory 2010

W 966 roku Mieszko I przyjął chrzest, a w dwa lata później, w 968 roku, do państwa piastowskiego przybył biskup Jordan z zadaniem nawrócenia jego mieszkańców na wiarę Chrystusową. Misja nie była łatwa;  z jednej strony człowiek wychowany w kulturze zachodnioeuropejskiej, z drugiej zaś tłumy ludzi kultywujących tradycje swoich przodków i podejrzliwie spoglądających na obcą im religię…

Trzeba było więc do nich dotrzeć i przekonać do własnych racji. Ostatecznie misja Jordana i jego następców wydała owoce: włączenie Polski w obręb cywilizacji europejskiej, z której oprócz nowej religii przyswoiła wiele innych osiągnięć (pismo, sztuka, architektura, nowinki techniczne), ważnych dla jej dalszego rozwoju. Postępy w chrystianizacji kraju utrwalały kościoły i klasztory, które w niektórych przypadkach były pierwszymi obiektami wznoszonymi z kamienia. Stały się one nie tylko ośrodkami życia religijnego, ale także punktami stymulującymi rozwój osadnictwa, gospodarki i kultury. Dzięki nim zmieniał się obraz Polski, wychodzącej z puszczańskiego zaścianka do salonów Europy. Zmieniali się także ludzie, ich obyczaje, mentalność i rozumienie świata. Co więcej, Polska zaczęła zdobywać uznanie innych państw, podejmując się organizowania misji do swoich pogańskich sąsiadów (Prusów, Słowian połabskich, Pomorzan i Litwinów). W ten sposób przejęła na siebie ciężar chrystianizacji i europeizacji dalszych zakątków naszego kontynentu.
Jaka jest znajomość Polaków opisywanych wydarzeń?  Czy sprowadza się ona do suchych dat zapamiętanych w szkole czy może sięga głębiej? Czym były misje w średniowieczu a czym są one teraz?  Z jakimi wyzwaniami zmagali się ówcześni misjonarze? W jaki sposób słowiańscy mieszkańcy Polski przyjmowali nową religię i jak wpływała ona na ich życie? Na te pytania, a także na wiele innych, pragniemy odpowiedzieć podczas VI Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie. Jak co roku, silny akcent położymy na edukację. W ramach tych działań zorganizujemy wykłady popularno-naukowe z udziałem najwybitniejszych znawców tematu, wystawę archeologiczną, warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, konkursy z nagrodami (w tym wielki test historii o początkach Polski i chrześcijaństwa w naszym kraju), inscenizacje historyczne, seanse filmowe (m. in. projekcje filmów pt. „Gniazdo” i „Bolesław Śmiały”), zwiedzanie klasztoru oraz wycieczki do miejsc, w których funkcjonowały najstarsze kościoły w Lądzie. Nie zabraknie też wydarzeń o charakterze kulturalnym, a mianowicie spektakli teatralnych oraz koncertów muzyki dawnej i etnicznej, które od początku stanowią znak rozpoznawczy festiwali lądzkich. Z pomocą grup odtwórstwa historycznego zrekonstruujemy życie w piastowskim grodzie i na podgrodziu, gdzie zwiedzający będą mogli zobaczyć warsztaty rzemieślnicze, kramy kupieckie oraz strzegących ich bezpieczeństwa wojów. Poznamy także dwór książęcy oraz atmosferę średniowiecznego klasztoru.

Lądzkie Święto Słowian i Cystersów to największa impreza kulturalna w naszym regionie, skupia na sobie uwagę nie tylko okolicy, ale i całego kraju. W obchody tego święta rokrocznie zaangażowane są lokalne i krajowe media (prasa, radio, telewizja).

Warto zatem wybrać się do Lądu nie tylko po to, by uczestniczyć w rozrywce, ale również po naukę i refleksję.